Tất cả
jinx thế giới ngầm
300,000đ
malphite bắc cực vip
550,000đ
ngon rẻ
400,000đ
zing pháp sư
400,000đ
ngon rẻ
400,000đ
nasus hung thần
400,000đ
ngon rẻ
400,000đ
ngon rẻ
400,000đ
Yasua cao bồi
450,000đ
Jax ngư ông
400,000đ
Ari hồ ly
400,000đ
Xin zao mật vụ
400,000đ
Nasu hung thần
400,000đ
Fix siêu thiên hà ( hiếm )
500,000đ
Nusu hung thần
400,000đ
Varus cunng thủ
400,000đ
zing pháp sư
400,000đ